Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Zástupce Investora, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora - TDI, Organizace a řízení výstavby, Výběrová řízení, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

Nabízené služby

FÁZE REALIZAČNÍ

 • Předání staveniště GD
 • Organizaci a vyhodnocení VŘ na hlavní subdodavatele jednotlivých částí stavby (je možné přesunout i do Předrealizační fáze)
 • Kontrola realizačního HMG GD, jeho zapracování do celkového HMG Projektu a kontrola jeho dodržování ze strany všech účastníků Projektu
 • Kontrola zpracování VD ze strany dodavatele a zajištění jejího souladu se smluvní dokumentací, zajištění a řízení procesu předkládání vzorků pohledových částí stavby
 • Řízení procesu výstavby, koordinace všech dodavatelů a projektantů a zajištění přenosu informací mezi všemi účastníky výstavby prostřednictvím pravidelných Kontrolních dní (KD) a koordinačních porad
 • Kontrola kvality a množství dodávaných prací a dodávek prostřednictvím systému samostatných dokumentů
 • Kontrola měsíčního plnění dodavatele
 • Kontrola fakturace a pozastávek
 • Administrace dokumentů změn stavby (méněpráce - vícepráce) a příprava jejich schválení Investorem
 • Zjišťování příčin a důsledků nedostatků výstavby (termíny, kvalita, kvantita atd.) a příprava dokumentů pro možné uplatnění sankcí dodavatelům
 • Kontrola provedení předepsaných měření, zkoušek a komplexního vyzkoušení objektu
 • Kontrola vypracování a předání DSkP Investorovi
 • Kontrola shromáždění a předání dokladové časti Projektu nutné pro kolaudační řízení, zprovoznění a vlastní provoz objektu ze strany dodavatele
 • Kontrola zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí Kontrola dokončených částí stavby, vypracování soupisů vad a nedodělků
 • Příprava a organizace předání a převzetí objektu mezi dodavatelem a Investorem, kontrola splnění podmínek Předávacího Protokolu

 

IMOPEX s.r.o.  — Zástupce Investora, Organizace a řízení výstavby, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

redakční systém Clips Redakční systém webdesign Design a vytvoření webu

Partneři: Moderní Webdesign | Redakční systém Clips